Hệ thống thông tin đất đai - CiLIS
Mã sản phẩm: CiLIS 2006
Phiên bản: 1
Năm phát hành: 2007
Đơn vị sản xuất:
TT Công nghệ phần mềm và GIS
Giới thiệu   Chức năng Giao diện   Tải về         Yêu cầu    
CiLIS – CIREN Land Information System - Hệ thống thông tin đất đai do CIREN phát triển. Đây là một bộ các phần mềm được phát triển để phục vụ cho việc xây dựng Hệ thống thông tin đất đai(LIS).
Quản lý đất đai  
STT Mã hiệu sản phẩm Tên sản phẩm
1 CiLIS 2006Hệ thống thông tin đất đai - CiLIS
2 TK05Hệ thống quản lý CSDL thống kê đất đai
3 ELISHệ thống thông tin Đất đai và Môi trường
Trước | Tiếp
Tên sản phẩm:
Đơn vị sản xuất:
Thuộc lĩnh vực:
Năm phát hành: