Email In PDF.

Tổng kết ngày Giao lưu trực tuyến với nhân dân và doanh nghiệp 7/11/2016

0000a 2017 24Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Trần Hồng Hà, Bộ TN&MT vừa có văn bản gửi các đơn vị trực thuộc Bộ, Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để chuẩn bị tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai kế hoạch năm 2017. Hội nghị dự kiến sẽ được tổ chức vào cuối tháng 12/2016.

Để chuẩn bị cho Hội nghị tổng kết, Bộ yêu cầu các đơn vị chuẩn bị báo cáo tổng kết công tác năm 2016, kết quả thực hiện các chiến lược, chương trình, đề án, dự án, văn bản quy phạm pháp luật và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2017 của đơn vị; đặc biệt nêu rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triến khai thực hiện nhiệm vụ và đề xuất các giải pháp tháo gỡ, nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị. Các đơn vị trực thuộc Bộ tổ chức tổng kết trước ngày 20/12/2016.

Đối với các Sở TN&MT gửi Báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình công tác quản lý tài nguyên và môi trường của tỉnh, thành phố năm 2016 và kế hoạch năm 2017. Đồng thời đề xuất những định hướng, nhiệm vụ trọng tâm của ngành TN&MT cần tập trung chỉ đạo, thực hiện trong năm 2017; các đề xuất, kiến nghị để đổi mới, cải tiến nhằm nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành của Bộ TN&MT và các Bộ, ngành khác và các đề xuất khác của tỉnh, thành phố có liên quan tới các lĩnh vục quản lý nhà nước về TN&MT.

Theo monre

 


Các tin khác: