Trao đổi trực tuyến
Xin hỏi cách nhập tọa độ của 1 điểm trong GIS
Gửi vào ngày 23/12/2008 bởi thainv Tôi có vấn đề này xin các bạn chỉ giúp cho, vì là người mới tập làm quen GIS:
- Trong 1 bản đồ đã có các điểm, thông số đi cùng. Bây giờ tôi muốn nhập thêm 1 điểm mới và các thông số của nó(chưa có tọa độ chính xác). Tôi dùng Edit tool để chỉnh sửa rồi, vấn đề ở đây là khi có tọa độ chính xác của điểm đó (sẽ đo bằng GPS) thì tôi phải làm như thế nào để điểm cần xác định hiển thị chính xác trên bản đồ.(cách nhập các thông số vào).
- Xin hỏi có thể tách dữ liệu từ 1 bản đồ có thông số về các điểm sang file excel để dễ kiểm tra hay không? Cách làm .
Bạn nào biết xin chỉ giúp tôi nhé.

Gửi vào ngày 23/12/2008 bởi tannn

Chào bạn!
- Nếu bạn đã có tọa độ của điểm bấm = GPS bạn có thể nhập tọa độ đó như sau: Đặt lớp point cần đưa điểm về chế độ Edit, sau đó dùng công cụ vẽ điểm để chấm 1 điểm, tiếp theo kích dupe vào điểm đó và chọn công cụ sketch properties trên thanh edit rồi nhập tọa độ X, Y cho điểm đó. Vậy là được.
- Còn để xuất bảng thuộc tích của theme sang file *.dbf thì bạn chuột phải vào theme cần cần xuât và chọn Open Attribute table. Sau đó, chọn options trên cửa sổ Attribute ... , chọn Export và chọn đường lưu file.